Shopping Cart
Geen producten in je winkelwagen.

 

Algemene voorwaarden – Producten

 

Artikel 1    Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand; Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde

ruimte zijn samengekomen;

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2    Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Bedadviseur.nl

Kantoor: Lombok 74

2721JB Zoetermeer

Telefoonnummer: 0614791272

E-mail: info@bedadviseur.nl

 

Wij zijn op maandag t/m zondag telefonisch bereikbaar tussen 09.00 en 21.00 uur

IBAN: NL02ABNA0844262722

KvK: 74654292

BTW NL:133563819B02

Artikel 3    Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4  Het aanbod

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Dit betreft in het bijzonder:

 

de prijs inclusief belastingen;

de eventuele kosten van aflevering;

de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen;

en de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5  De overeenkomst

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a. het bezoekadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

 

d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 

6. Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6  Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 

1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.

 

2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Bij levering van diensten:

 

3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

 

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7  Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

 

2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8  Uitsluiting herroepingsrecht

1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

 

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

 

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

f. voor losse kranten en tijdschriften;

 

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

 

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9  De prijs

1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 Conformiteit en Garantie

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

Artikel 11 Levering en uitvoering

1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 Duurovereenkomsten: duur, opzegging en verlenging

 

1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 

– te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 

– tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 

– altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 

4. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

5. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

6. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode

 

Duur

 

8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 Betaling

1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

 

2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 15 Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

15.1 Betaling

 

Bij het plaatsen van uw bestelling kunt u verschillende betalingsmogelijkheden gebruiken. U kunt een betaling doen door middel van iDeal (via uw eigen bank), Vooraf overmaken en via Factuur. Wij nemen uw bestelling in behandeling zodra wij uw aanbetaling hebben ontvangen. Zo kunt u zo snel mogelijk genieten van uw nieuwe producten.

 

15.2 Bevestiging van uw bestelling

 

Direct na uw aanbetaalde bestelling ontvangt u van ons een orderbevestiging per e-mail met uw ordernummer. Het is raadzaam om dit ordernummer goed te bewaren en bij de hand te houden wanneer u vragen hebt over uw order. De koopovereenkomst tussen Bedadviseur.nl en u komt tot stand op het moment dat u de orderbevestiging ontvangen hebt. Heeft u geen orderbevestiging na uw bestelling ontvangen, controleert u dan eerst of deze in uw spambox (ook wel junkmail folder genoemd) terechtgekomen is. Als dat niet het geval is, neemt u dan alstublieft contact op met onze Customer Service afdeling. Wij controleren dan of wij uw bestelling in goede orde hebben ontvangen en kunnen u wanneer nodig nogmaals een orderbevestiging per e-email sturen.

 

15.3 Bezorgadres na bestelling wijzigen

 

Nadat u uw bestelling heeft geplaatst en uw order is bevestigd, is het in sommige gevallen mogelijk om in overleg uw bezorgadres te wijzigen. Dit kan er echter wel toe leiden dat wij een nieuwe afleveringsdag met u moeten inplannen en dat de levertijd van uw bestelling kan worden vertraagd.

 

15.4 Bestelling wijzigen

 

Een wijziging van uw bestelling dient u minstens vier werkdagen voor de afgesproken afleveringsdag doorgeven door contact op te nemen met onze Customer Service afdeling. Dit kan er wel toe leiden dat er een nieuwe afleveringsdag (en levertijd) ingepland moet worden.

 

15.4 Plaats van bezorging

 

Bedadviseur.nl bezorgt door heel Nederland en België. Mocht u op een eiland wonen, dan is het raadzaam om voor uw bestelling contact met ons op te nemen. Grote producten die niet door onze

pakketdienst partner (PostNL) worden verzonden zoals matrassen, boxsprings, etc. worden geleverd door een partner transportbedrijf gespecialiseerd in het bezorgen en monteren van bedden en slaapkamermeubels. Het transportbedrijf levert via de trap niet hoger dan de 3e verdieping, tenzij er een lift aanwezig is. Let u er op dat uw trappenhuis ruim genoeg dient te zijn om de producten te kunnen laten bezorgen.

 

15.5 Het bezorgen van uw bestelling

 

Om de levering van uw bestelling zo soepel mogelijk te laten verlopen, vragen wij u ons vooraf in te lichten of er omstandigheden zijn die de bezorging van uw bestelling mogelijk kunnen bemoeilijken. Wij raden u aan om met het volgende rekening te houden:

 

Kan onze bezorgdienst / vrachtwagen uw woning zonder problemen bereiken? Houd u rekening met opgebroken of afgesloten straten.

 

Kan onze bezorgdienst / vrachtwagen parkeren/stilstaan voor uw woning om uw bestelling af te leveren? Denk hierbij aan drukke wegen (met bijvoorbeeld trams) zonder parkeerplaatsen of plekken om stil te staan.

 

Als u ervoor kiest om uw aankoop van groot formaat tot in de slaapkamer te laten bezorgen dient uw woning niet hoger dan de 3de etage te liggen, of bereikbaar te zijn via een lift. Onze bezorgers en monteurs moeten uw bestelling tot in uw slaapkamer kunnen bezorgen. Uw slaapkamer moet dus bereikbaar zijn. Is het trapgat ruim genoeg?

 

In geval van een flat of een bovenwoning: wij leveren via de trap niet hoger dan de derde verdieping. Hoe kunnen wij uw woning bereiken? Is er een lift aanwezig?

 

U bent verantwoordelijk voor een goede bereikbaarheid van de ruimte waar uw bestelling bezorgd moet worden. Is dat niet mogelijk, dan zijn eventuele daarmee verband houdende kosten voor uw rekening. Bedadviseur.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele negatieve gevolgen als u ons niet tijdig op de hoogte hebt gebracht van bijzondere omstandigheden die van invloed zijn op de bezorging van uw bestelling.

 

15.5.1 De afleveringsdag (bezorgdag)

 

Indien u een bestelling heeft geplaatst voor uitsluitend producten van een kleiner formaat, ontvangt u zodra uw bestelling is gemaakt voor verzending een email met een track&trace code wanneer deze daarvoor beschikbaar wordt gesteld door de vervoerder. Door de link van de track&trace code te

selecteren kunt u zien waar uw bestelling zich begeeft en wanneer deze zal worden uitgeleverd. Indien u een bestelling heeft geplaatst van bijvoorbeeld een bed, verloopt het afleverproces anders. Zodra uw bed is klaargemaakt voor verzending zal er telefonisch contact worden opgenomen, waarna er in samenspraak een leverdatum wordt besproken. Tijdens dit gesprek zal er ook een tijdsvlak gegeven worden waarbinnen uw bestelling geleverd zal worden. Houd u er dus rekening mee dat u op de leveringsdag thuis moet zijn voor het in ontvangst nemen (en ondertekening van ontvangst) van uw bestelling. De levering kan gedurende de gehele dag plaatsvinden. In het geval dat wij door onverwachte omstandigheden niet op de afgesproken dag kunnen leveren, dan ontvangt u hierover zo spoedig mogelijk bericht.

 

15.5.2 Het tijdstip van levering

 

Indien u een of meerdere bedden heeft besteld is het tijdsvlak van de levering bij het maken van de leverafspraak bekend. Door de situatie op de Nederlandse wegen is het voor ons helaas niet mogelijk om een exact tijdstip aan te geven. In plaats daarvan wordt een tijdsperiode van ongeveer vier uur aangegeven waarbinnen u ons kunt verwachten. Hoewel wij ons uiterste best doen de bestelling binnen de aangegeven tijdsperiode te bezorgen, kunnen wij dit niet garanderen. U kunt daaraan dan ook geen rechten ontlenen.

 

Voor kleinere producten die wij via pakketdiensten bij u bezorgen, kunnen wij u helaas niet exact informeren over de leverdag en levertijd. U ontvangt zodra uw bestelling klaar staat voor uitlevering een e-mail met een Track & Tracenummer wanneer deze daarvoor beschikbaar wordt gesteld door de vervoerder en bijbehorende link waarmee u de levering door de pakketdienst kunt volgen.

 

15.5.3 Bent u niet thuis?

 

Indien het een bestelling van groot formaat betreft, zoals een matras of boxspring heeft u zelf een dag kunnen aangeven waarop wij het beste kunnen uitleveren. Tevens heeft u een tijdsblok ontvangen waarbinnen u de chauffeur kunt verwachten. Wij gaan er daarom van uit u op de afgesproken leverdag thuis te treffen. Als dit niet het geval is, zal de chauffeur proberen u telefonisch te bereiken. Als wij u op dat moment niet kunnen bereiken is de chauffeur genoodzaakt om door te rijden naar de volgende klant. Onze klantenservice zal dan contact met u opnemen om een nieuwe afleverafspraak met u in te plannen. Eventuele extra kosten hiervoor komen voor uw rekening.

 

Indien we u niet thuis treffen bij een levering van kleingoed producten zoals kussens, zal de bezorger het product proberen aan te bieden bij de buren. Indien het pakket door een van de buren in ontvangst wordt genomen zullen de naam en handtekening van de ontvangende persoon worden genoteerd en opgeslagen. Indien de chauffeur geen buren treft zal hij het pakket tot driemaal toe proberen aan te bieden. Na een derde poging zal het pakket worden afgegeven bij het dichtstbijzijnde afhaalpunt. Dit zijn doorgaans sigarenboeren of lokale supermarkten. U wordt

hierover op de hoogte gebracht door middel van een briefje in uw brievenbus. Tevens kunt u uw track&trace code en link raadplegen.

 

15.5.4 Controle van uw bestelling bij levering

 

Bij alle leveringen vragen wij u om de goederen te inspecteren op uiterlijke beschadigingen, alvorens af te tekenen voor ontvangst. Let u bijvoorbeeld op scheuren in de verpakkingen, eventuele waterschade of andere schades die zouden kunnen leiden tot een beschadigd product.

 

Indien uw bestelling wordt geleverd met een pakketdienst, controleert u de zending op uiterlijke schade alvorens het pakket of pakketten te accepteren. Indien u geen uiterlijk schades kan constateren zal de chauffeur u vragen om uw achternaam en uw handtekening voor ontvangst. Door te tekenen voor ontvangst maakt u geen aanspraak meer op restituties of compensaties voor beschadigde artikelen. U maakt nog wel aanspraak op restituties of compensaties voor eventuele verkeerde leveringen. Denkt u hierbij aan verkeerde kleur of maat product. Mocht u na controle gebreken of beschadigingen aan de producten aantreffen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze Customer Service afdeling.

 

Indien uw bestelling wordt geleverd met eenmans of tweemansvervoer (bedden, matrassen) en u heeft de optie levering tot in de slaapkamer gekozen, met eventuele installatieservice controleert u dan of alle door u bestelde producten geleverd zijn en of de (gemonteerde) producten geen zichtbare gebreken bevatten of beschadigd zijn. Mocht u gebreken of beschadigingen constateren, geef dit dan duidelijk aan bij de chauffeur. De chauffeur zal hiervan een notitie maken en met of zonder zichtbare schade vragen om uw achternaam en uw handtekening.

 

Mocht u na controle gebreken of beschadigingen aan de producten aantreffen, neemt u dan zo snel mogelijk contact op met onze Customer Service afdeling.

 

15.5.5 Montage door Bedadviseur.nl

 

In veel gevallen zal Bedadviseur.nl de producten voor u monteren (tenzij u er voor heeft gekozen om de producten zelf te monteren). U ziet dit terug op uw orderbevestiging per e-mail. U dient wel rekening te houden met het volgende:

 

Als de ondergrond (voor uw product) niet vlak is, kan stabiliteit van het product niet gegarandeerd worden.

 

Bedadadviseur.nl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het eventueel niet passen van de gemonteerde producten op de plaats die u in gedachten hebt.

 

Zodra de producten zijn gemonteerd, vervalt uw herroepingsrecht (zie ook: “uw herroepingsrecht”).

 

Onze chauffeur(s) zal eventueel afval (zoals verpakkingsmateriaal, dozen, karton en plastic) netjes voor u verzamelen. Wij kunnen dit afval ook voor u meenemen.

 

Onze montage/ installatie service bieden wij graag aan iedereen aan. Echter, wij zijn gebonden aan bepaalde wetgevingen die alleen toestaan om tot en met de derde etage te leveren. Mocht u op een hoger gelegen etage woonachtig zijn maar wel over een ruime lift beschikken (de lift moet minstens in de diepte of de hoogte voldoende ruimte bieden aan de langste zijde van een hoofdbord van het bed dat u heeft besteld) dan kunt u alsnog gebruik maken van onze bezorg- en installatie service. Als u twijfelt over de geschiktheid van uw opgang of ruimte in uw gang deurposten, neemt u dan contact op met onze klantenservice. We adviseren u graag.

 

Indien onze chauffeurs bij levering alsnog constateren dat de bereikbaarheid van uw slaapkamer een te hoog risico op schade aan het bed of uw muren op kan leveren, dan houden wij ons het recht voor om de levering terug te nemen. Eventuele kosten voor terugname van goederen zijn voor uw eigen rekening. Een terugname van goederen zal altijd plaatsvinden in overleg met Bedadviseur.nl, de consument en de chauffeur.

 

15.6 Retourzending

 

Zodra u ons hebt laten weten dat u de koopovereenkomst ontbindt, ontvangt u van ons nadere instructies. In enkele gevallen zal onze klantenservice telefonisch contact met u opnemen voor nadere vragen.

 

15.6.1 Pakketten

 

Zodra u ons hebt laten weten dat u de koopovereenkomst ontbindt, ontvangt u van ons nadere instructies. In enkele gevallen zal onze klantenservice telefonisch contact met u opnemen voor nadere vragen.

 

Kosten voor het retour zenden aan Bedadviseur.nl zijn voor rekening van u als klant, tenzij anders overeengekomen met onze klantenservice. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Bedadviseur.nl zijn voor risico en rekening van u als koper.

 

Na ontvangst van het retour gestuurde product, zal Bedadviseur.nl het product door een deskundige laten inspecteren. U ontvangt, afhankelijk van de staat waarin het product door de Bedadviseur.nl wordt ontvangen, het volledige aankoopbedrag of een gedeelte daarvan terug binnen een uiterlijke termijn van 30 dagen. Let op: goederen die zijn geretourneerd zonder een bijgevoegd retourformulier komen niet in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke restitutie van gelden!

 

15.6.2 Grootgoed

 

Indien u een retourzending heeft van een product dat in verband met afmeting en gewicht dient te worden afgehaald, zoals matrassen en bedden, treft u hieronder het reguliere verloop van terugzending:

 

Onze klantenservice contact met u gehad betreffende uw klacht of reden voor retour en deze gegrond gevonden.

 

Onze klantenservice spreekt een dag met u af waarop de chauffeur(s) het pakket kunnen afhalen.

 

Het product zit nog in de originele verpakking. In het geval van een fabricagefout die pas is gebleken nadat het product in elkaar is gezet draagt u zorg voor de demontage. Het product dient dusdanig te zijn verpakt dat de chauffeur(s) het product makkelijk kunnen terugnemen. Er dienen geen losse onderdelen bijgeleverd te worden, denkt u hierbij aan bedpoten of schroeven.

 

Kosten voor het retour zenden aan Bedadviseur.nl zijn voor rekening van u als klant, tenzij anders overeengekomen met onze klantenservice. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan Bedaviseur.nl zijn voor risico en rekening van uzelf (u als koper).

 

De goederen worden bij ons magazijn gecontroleerd op de aangegeven klachten, reden van retour. Hierna vindt creditering plaats.

 

15.7 Klachtenafhandeling

 

Klachten kunnen worden ingediend via info@Bedadviseur.nl en zullen ten minste binnen 5 werkdagen worden beantwoordt door een van de klantenservice medewerkers van Bedadviseur.nl.

 

De procedure voor het indien van een klacht wordt hieronder toegelicht:

 

Stuur een email naar Bedadviseur.nl, vermeldt daarbij uw bestelnummer, een heldere omschrijving van uw klacht en voeg een foto van het probleem toe aan uw emailbericht.

 

U ontvangt een reactie van een van de klantenservice medewerkers van Bedadviseur.nl binnen een maximale termijn van 5 werkdagen. De medewerker kan u vragen om aanvullende informatie, waarna wij pogen gezamenlijk tot een geschikte oplossing voor uw probleem te komen.

 

15.8 Garantiebepaling

 

De garantietermijnen gaan in op het moment dat Bedadviseurs.nl uw bestelling bij u heeft bezorgd.

 

15.8.1 Voorwaarden voor de garantie

 

Om aanspraak te maken op de garantie, moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 

U kunt aantonen dat u bij Bedadviseur.nl een aankoop hebt gedaan, uw orderbevestiging is hiervoor voldoende.

 

Het product is onbeschadigd en schoon.

 

U gebruikt het product volgens de meegeleverde instructies. U heeft het product correct gemonteerd, indien van toepassing.

 

U stelt Bedadviseur.nl binnen uiterlijk binnen 24uur nadat u een gebrek hebt ontdekt op de hoogte door contact op te nemen met de Customer Service of door een e-mail te sturen naar info@bedadviseur.nl

 

Tijdens het eerste en tweede jaar heeft u op alle bedden van Polypreen recht op volledige garantie bij fabrieksfouten. De daaropvolgende jaren geldt garantie op basis van afschrijving. Na drie jaar kunt u geen aanspraak meer maken op garanties. Op de bedden van Van Landschoot met 5 jaar garantie tijdens de eerste en tweede jaar heeft volledig recht op garantie daarna aflopend. Na 5 jaar kunt u geen aanspraak meer make op garanties.

 

 

15.8.2 De garantie

 

Bedaviseur.nl hanteert de garantievoorwaarden, zoals ze zijn overeengekomen door fabrikant. Dat varieert 2 tot 5 jaar op basis van afschrijving:

 

In het eerste en tweede jaar krijgt u de volledige kosten vergoed voor reparatie/vervanging inclusief vracht- en voorrijkosten.

 

Deze garantie geldt alleen voor schade of gebreken die ontstaan zijn door materiaal- of productiefouten. Bij matrassen en boxsprings geldt dat schade door oneigenlijk gebruik, het inklinken van de afdeklagen, afname van de oorspronkelijke stramheid van het interieur tot 20%, evenals een normale slijtage niet onder deze garantie vallen.

Hout blijft werken door verschillen in temperatuur en de kleur kan beïnvloed worden door het licht. Bedadviseur.nl kan niet aansprakelijk gesteld worden voor problemen die ontstaan door deze producteigenschappen en de garantie geldt dus niet voor dergelijke problemen.

 

Bij verkeerd gebruik of verkeerde montage vervallen ook alle garantie aanspraken (bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot: matras gebruiken op de vloer, op een plank of een versleten bedbodem).

 

Ook indien het product zichtbaar vervuild of met geweld beschadigd is, vervallen alle garantieaanspraken. Vochtproblemen kunnen nooit aanleiding geven tot garantie. Matrastijken vallen nooit onder deze garantie, aangezien de eisen die hieraan gesteld worden van geval tot geval extreem kunnen verschillen.

 

In geval van garantie bepaalt de betreffende fabrikant of een product gerepareerd dan wel vervangen wordt. De datum waarop u ons van een gebrek in kennis stelt, is bepalend voor de toepassing van bovenstaande garantieregeling. Na het verstrijken van de garantietermijn die op het betreffende product van toepassing is, zijn de kosten van reparatie of vervanging, met inbegrip van vracht- en voorrijkosten, voor uw eigen rekening.

 

15.9 Uw spullen mooi houden

 

Wij geven u graag een paar tips waarmee u bedden, kussens, spiraal- en lattenbodems, matrassen en andere producten in topconditie houdt. Kijk op onze website onder het kopje “onderhoud”

 

15.10 Disclaimer

 

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is Bedadviseur.nl niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden (onjuiste informatie) op deze website. Bovendien garanderen wij niet dat de aangeboden informatie te allen tijde en in alle opzichten juist, volledig en actueel is. Bedadviseur.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke vorm van schade die zou kunnen ontstaan op grond van onjuiste informatie (of interpretatie daarvan) op de website van Slaaploods.nl.

 

Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen. Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van Bedadviseur.nl, die geen eigendom zijn van Bedadviseur.nl, maar louter ter informatie van de bezoeker zijn opgenomen. Hoewel Bedadvisuer.nl uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan het niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Bedadviseur.nl worden onderhouden, wordt afgewezen.

 

15.11 Copyright

 

De op Bedadviseur.nl afgebeelde gegevens (producten, foto’s, teksten, illustraties, logo’s) zijn eigendom van Bedadviseur.nl en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en ander intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website van Bedadviseur.nl mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bedadviseur.nl

 

Laatst gewijzigd 2020